اساسنامه گروه دوستداران طبيعت رفسنجان


فصل اول : کليات

 • ماده 1 : نام کامل تشکل : " گروه دوستداران طبيعت رفسنجان " که از اين پس در اين اساسنامه به اختصار گروه ناميده ميشود.
 • ماده 2 : مرکز اصلي گروه در حال حاضر: رفسنجان، خيابان 16 آذر، ساختمان سحر، کد پستي 7713746333

تبصره 1 : اجازه تاسيس شعبه يا نمايندگي فقط منوط به صدور مجوز اين گروه ميباشد.

 • ماده 3 : تابعيت : اين گروه داراي تابعيت جمهوري اسلامي ايران است و کليه فعاليتهاي آن در چهارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
 • ماده 4 : نوع فعاليت : کليه فعاليتهاي اين گروه در جهت شناخت ، حفظ و حراست از طبيعت و حيات وحش در جهت باز آموزي بهره برداري پايدار از طبيعت و ارتقاء کمي و کيفي محيط زيست طبيعي و انساني خواهد بود.
 • ماده 5 : اين گروه غير سياسي است و هدفي غيرانتفاعي دارد.
 • ماده 6:مدت: اين گروه از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود تشکيل ميگردد.
 • ماده 7 : محدوده فعاليت : استان کرمان
 • ماده 8 : اهداف گروه :

 8-1- تجهيز و استفاده از کليه امکانات ملي در جهت ارتقاء کمي و کيفي طبيعت و حيات وحش .

8-2- جذب و بهره گيري از نيروهاي متخصص جهت آموزش، ارائه طرح و برنامه و اجراي صحيح و اصولي آن در راستاي اهداف گروه.

8-3- پشتيباني از برنامه هاي حفاظتي نهادهاي متولي همچون سازمان حفاظت محيط زيست و ساير نهادهاي ذيربط در راستاي اهداف مشترک.

8-4- جذب مشارکتهاي مردمي به منظور تحقق اهداف گروه.

8-5- تشويق مردم به مشارکت در برنامه هاي پرورش و تکثير حيوانات قابل شکار و صيد و ايجاد شکارگاه مصنوعي و خصوصي بخصوص در منطقه منصور آباد رفسنجان.

8-6- آموزش و اطلاع رساني به عموم، خصوصاً شکارچيان و افراد مرتبط با طبيعت در خصوص اهميت حفاظت از حيات وحش.

8-7- ايجاد بستري مناسب جهت گسترش فعاليتهاي طبيعت گردي .

8-8- تشريک مساعي با سازمانهاي ذيربط در سطح محلي ، منطقه اي ، ملي و بين المللي در راستاي اهداف مشترک .

8-9- شناسايي آلاينده هاي زيست محيطي در محيط زيست طبيعي و انساني و ارائه راهکار مناسب در جهت کنترل، کاهش، حذف و امحاي آنها.

8-10- تشويق مردم در جهت استفاده و گسترش انرژي هاي پاک.

 

فصل دوم : عضويت

هر شخص حقيقي يا حقوقي که علاقمند به اهداف اين گروه باشد مي تواند در چهارچوب مقررات اين اساسنامه به عضويت گروه در آيد.

 • ماده 9 : انواع عضويت :

9-1- عضو رسمي : به کليه اعضاي پيوسته گروه که حق عضويت سالانه پرداخت مي کنند و مرامنامه گروه را امضاء کرده و عضويت آنها توسط هيات مديره گروه تائيد گرديده گفته ميشود و  صرف  نظر از  ميزان  حق  عضويت يا  سايرکمکهاي  مادي، داراي حق راي کاملاً مساوي بوده و ميتواند شامل اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد.

9-2- عضو افتخاري : به کليه اشخاص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي‌گردد که به نحوي به پيشبرد اهداف گروه کمک معنوي نموده و اين امر توسط هيئت مديره گروه احراز مي‌گردد.

9-3- افراد متقاضي عضويت بايستي توسط يكي از اعضاي گروه به هيئت مديره گروه معرفي شده و فرم درخواست عضويت را پر كنند تا هيئت مديره گروه در اين خصوص تصميم مقتضي را اتخاذ كند.

9-4- اعضاي رسمي گروه كه يك سال از آخرين پرداخت حق عضويت آنها گذشته باشد و ديگر مايل به پرداخت حق عضويت نباشند با نظر هيئت مديره گروه، نوع عضويت آنها به افتخاري تبديل مي‌گردد.

 • ماده 10: مرامنامه : شامل تعهدات اخلاقي يک شکارچي و طبيعت دوست مي‌باشد که تعهد به مرامنامه يکي از ملزومات عضو شدن (رسمي يا افتخاري) مي‌باشد و عدم رعايت آن موجب اخراج عضو بنا به تشخيص هيئت مديره خواهد بود.
 • ماده 11: اخراج عضو : اعضائي که به مرامنامه گروه پايبند نبوده و با عدم رعايت مقررات اساسنامه به نحوي در پيشبرد اهداف گروه خللي وارد نموده و به حيثيت و اعتبار گروه لطمه وارد کنند بنا به تشخيص هيات مديره از گروه اخراج ميشوند و عضو اخراج شده هيچ گونه حق و حقوقي در خصوص حق عضويت پرداخت شده به گروه نخواهد داشت.
 • ماده 12: هيچ يک از اعضاي گروه مجاز به فعاليت سياسي بنام گروه نخواهد بود.

فصل سوم: ارکان

 • ماده 13: ارکان گروه عبارتند از :

الف-هيات امنا

ب- هيات مديره

ج- کميته هاي تخصصي

د-بازرسان

 • ماده 14 : هيات امنا: متشکل از هفت نفر از اعضاي رسمي گروه مي‌باشد که از سوي مجمع عمومي به عنوان عالي‌ترين مرجع تصميم گيري گروه انتخاب و تلقي شده و در مواقع لزوم تشكيل جلسه داده و به مدت چهار سال در اين سمت انجام وظيفه خواهند نمود.
 • ماده 15: وظايف و اختيارات هيات امنا :

15-1-تعيين سياستها و خط مشي کلي گروه.

15-2-انتخاب يا عزل اعضاي هيات مديره و بازرسان اصلي يا علي البدل .

15-3-بررسي و تصويب پيشنهادات هيات مديره ، مدير عامل و بازرسان .

15-4- استماع و رسيدگي به گزارش هيات مديره و بازرسان .

15-5- تصويب ترازنامه و بودجه و تعيين ميزان حق عضويت به پيشنهاد هيات مديره.

15-6- تصويب اصلاح و بازنگري اساسنامه .

 • ماده 16: کليه اعضاي رسمي و افتخاري ميتوانند نامزد انتخابات هيات مديره و بازرسان باشند.
 • ماده 17: مجمع عمومي عادي : بصورت ساليانه در خرداد ماه هر سال تشکيل ميگردد .
 • ماده 18: مجمع عمومي فوق العاده : به درخواست بازرسان، هيات مديره يا هيات امنا تشکيل مي گردد .
 • ماده 19: جلسات مجمع عمومي عادي يا فوق العاده با حضور نصف بعلاوه يک اعضاي رسمي و افتخاري رسميت مي يابد.
 • ماده 20: هيات مديره:

اعضاي هيات مديره مرکب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل مي باشد که از ميان اعضاي رسمي و افتخاري توسط هيئت امنا انتخاب مي‌شوند و تجديد انتخاب اعضاي هيات مديره بلامانع است و به مدت يکسال تا  انتخاب و قبولي سمت هيات مديره بعدي عهده دار وظايف و اختيارات مقرر در اساسنامه خواهند بود.

 • ماده 21: در صورت استعفا، فوت، ممنوعيت قانوني و غيبت غير موجه مکرر (چهار جلسه) هر يک از اعضاي هيات مديره، يکي از اعضاي علي البدل به ترتيب بيشترين آراء براي بقيه مدت مقرر به جانشيني وي در جلسات هيات مديره شرکت مي نمايد و عضو مذکور از هيئت مديره اخراج مي‌گردد.
 • ماده 22: اختيارات و وظايف هيات مديره:

22-1-دنبال کردن اهداف و سياستهاي کلي که توسط هيات امنا به تصويب رسيده است.

22-2-هيات مديره مکلف است جهت مديريت گروه و اجراي تصميمات هيات امنا و هيات مديره فرد واجد شرايطي را از بين هيات مديره يا اعضاي رسمي و افتخاري و يا خارج از آن به مدت يکسال بعنوان مدير عامل گروه انتخاب نمايد که زير نظر هيات مديره انجام وظيفه خواهدنمود و تجديد انتخاب مدير عامل بلامانع است.

22-3-انتخاب دو نفر از اعضاي هيات مديره به عنوان خزانه دار که داراي حق امضاي برداشت وجوه از حساب بانکي گروه ميباشند.

22-4- انتخاب يک نفر از ميان هيات مديره بعنوان رئيس هيات مديره و يک نفر بعنوان نايب رئيس .

22-5- تهيه کارت عضويت جهت اعضاي رسمي و افتخاري.

22-6-اطلاع رساني در جرايد و رسانه ها از فعاليت هاي گروه و جذب اعضاي جديد.

22 -7 – بررسي درخواست عضويت افراد و تائيد يا عدم تائيد آنها در جلسات هيات مديره.

22-8- تشکيل جلسات منظم و تعيين تاريخ جلسات بعدي هيات مديره در محل معيني که قبلاً به تصويب هيات مديره رسيده و با حضور بيش از نصف اعضاي اصلي هيئت مديره تشکيل و رسميت ميابد و براي اتخاذ تصميم ، راي اکثريت اعضاي حاضر در جلسه ضروري ميباشد.

22-9- تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي داخلي گروه و تقديم آن به مجمع هيات امنا جهت تصويب .

22-10-تشکيل کميته هاي تخصصي بر حسب نياز گروه و استفاده از نيروهاي متخصص داوطلب و يا استخدام آنها متناسب با نيازها و امکانات مالي گروه .

تبصره 1: تشکيل کميته تخصصي حقوقي ، نظارت و بازرسي بر عهده بازرس ميباشد .

22-11-هيات مديره مي‌تواند بخشي از اختيارات خود را با اکثريت4/3 آرا به مدير عامل تفويض نمايد .

22-12- جلب مشاوره و مشارکت فکري صاحب نظران و پژوهشگران مسائل اکولوژيک به محيط زيست و حيات وحش.

22-13- گزارش سالانه به هيات امنا و مجمع عمومي.


 • ماده 23: هيات مديره وظايف خود را بصورت جمعي انجام ميدهد و هيچ يک از اعضاي هيات مديره حق ندارد از اختيارات هيات مديره منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت يا نمايندگي کتبي از طرف هيات مديره داشته باشد .
 • ماده 24: کميته هاي تخصصي:

کميته هاي ده گانه تخصصي به رياست متخصصين هر رشته که توسط هيات مديره و از ميان اعضاي رسمي و افتخاري گروه انتخاب و زير نظر هيات مديره انجام وظيفه خواهند نمود تشکيل مي‌شود و تجديد انتخاب آنها بلامانع است.

تبصره1: کميته تخصصي حقوقي ،نظارت و بازرسي توسط بازرس تشکيل مي شود و از اين ماده مستثني مي باشد.

 • ماده 25: کميته هاي تخصصي و وظايف آنها .

25-1-کميته تخصصي گشت زني و حفاظت از مناطق تحت حفاظت گروه : وظايف :


1- حفاظت از اطلاعات مربوط به گشت زني در مناطق و مسيرها جهت جلوگيري از سوء استفاده متخلفين شکار و صيد .

2- جلب همکاري افراد بومي و متخصصين در زمينه شناسايي مناطق تحت حفاظت گروه.

3-هماهنگي با نهادهاي متولي حفاظت محيط زيست در گشت زني ها .

4-هماهنگي با افراد داوطلب جهت گشت زني ، آب رساني ، علوفه رساني و غيره .

5- آمار گيري سالانه از حيات وحش و اعلام آن به هيات مديره.

6- تهيه نقشه راههاي ماشين رو در منطقه و مشخص نمودن محل چشمه ها ، آبشخورها ، چاهها و نقاط حساس در نقشه .

7-بررسي و معرفي راهکارهاي مناسب جهت ارتقاء کمي و کيفي حيات وحش در مناطق تحت حفاظت گروه به هيات مديره.

8- گزارش منظم به هيات مديره.

9- معرفي افراد متخلف در زمينه شکار و صيد به هيات مديره گروه.

10-جذب امکانات اهدائي توسط اعضا در راستاي گسترش فعاليتهاي اين کميته.

25-2- کميته تخصصي رايانه:وظايف:

1- ايجاد سايت اينترنتي و به روز کردن اطلاعات و تصاوير در سايت با هماهنگي هيئت مديره.

2- ايجاد بخش ارتباطات خارجي در سايت و تلاش در جهت جذب اعضاي جديد .

3-جذب امکانات اهدائي توسط اعضا در راستاي گسترش فعاليت اين کميته .

4-جلب همکاري افراد متخصص در جهت گسترش هر چه بيشتر فعاليتهاي اين کميته .

5- همکاري با نشريات  محلي، ملي و منطقه‌اي در راستاي اهداف گروه.

6- همکاري با کميته تخصصي عکاسي و تصوير برداري در جهت تهيه فيلم و سي دي تبليغاتي .

7- گزارش منظم به هيات مديره .

25-3- کميته تخصصي شکار و صيد: وظايف:

1- هماهنگي و همكاري با سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه صدور پروانه‌هاي شكار، صيد و نيز برخورد با شكار غير قانوني در مناطق تحت حفاظت گروه.

2- جلب همکاري متخصصين در اين زمينه.

3- تهيه دستور العمل نحوه صدور پروانه شكار و صيد در مناطق تحت حفاظت گروه پس از اخذ مجوزهاي لازم.

4- گزارش منظم به هيات مديره .

25-4- کميته تخصصي عکاسي و تصوير برداري از طبيعت و حيات وحش:وظايف:

1- جلب همکاري متخصصين در اين زمينه.

2-تهيه عکس وفيلم ازحيات وحش و مناظرطبيعي.

3-ارائه عکسها وفيلمهاي تهيه شده به کميته تخصصي رايانه جهت ارائه درسايت.

4-تهيه عکس پوستر وسي دي ازفعاليتهاي گروه.

5-جذب امکانات اهدائي توسط اعضا درراستاي گسترش اين فعاليتها .

6- گزارش منظم به هيات مديره.

25-5- کميته آموزش و باز آموزي: وظايف:

 1-جلب همکاري متخصصين در اين زمينه .

2-برگزاري اردوهاي آموزشي در روستاها و آموزش لزوم حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي .

3-ايجاد زمينه همکاري و هماهنگي با اداره آموزش و پرورش جهت ارتقاء کمي و کيفي آموزش در زمينه لزوم حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي .

4-تهيه بروشور ، پوستر و فيلم هاي آموزشي در اين زمينه .

5-جلب امکانات اهدائي توسط اعضاي گروه در اين راستا.

6-گزارش منظم به هيات مديره .

25-6- کميته تخصصي حقوقي ، نظارت و بازرسي : وظايف:

1-جلب همکاري متخصصين در اين زمينه.

2-پيگيري مسائل حقوقي و نظارتي .

3-وکالت گروه در مراجع اداري و قضائي .

4-دفاع ا ز حق و حقوق گروه در مقابله با اشخاص حقيقي و حقوقي.

5-گزارش منظم به هيات مديره.

6-کليه موارد مذکور در ماده 27 وظايف و اختيارات بازرس.

25-7- کميته تخصصي ايجاد شکارگاههاي خصوصي و تکثير و پرورش جانداران قابل شکار : وظايف:

1-جلب همکاري متخصصين در اين زمينه .

2-ارائه مشاوره در زمينه ايجاد شکارههاي خصوصي و تکثير و پرورش جانداران قابل شکار.

3-ارائه راهکارهايي در جهت ارتقا کيفي و کمي حيات وحش مناطق تحت حفاظت گروه به هيات مديره .

4-جذب امکانات اهدائي توسط اعضاي گروه در اين راستا.

5-گزارش منظم به هيات مديره گروه.

25-8- کميته تخصصي گردشگري و طبيعت گردي :وظايف:

1-جلب همکاري متخصصين اين رشته .

2-ايجاد بستر مناسب گسترش طبيعت گردي در مناطق تحت حفاظت گروه .

3-ارائه راهکار جذب گردشگران داخلي و خارجي .

4-برگزاري تورهاي طبيعت گردي .

5-تهيه بروشورهاي تبليغاتي از مناطق تحت حفاظت گروه با همکاري ساير کميته هاي تخصصي .

6-گزارش منظم به هيات مديره گروه.

25-9-کميته تخصصي شناخت آلاينده ها و تحقيقات زيست محيطي : وظايف:

1-جلب همکاري متخصصين در اين زمينه .

2- شناخت آلاينده ها در محيط هاي طبيعي تحت حفاظت اين گروه.

3-شناخت آلاينده ها در حوزه محيط زيست انساني.

4-ارائه راهکارهائي جهت جلوگيري از انتشار و گسترش آلاينده‌ها و پاکسازي مناطق آلوده

5-انجام تحقيقات زيست محيطي پيرامون حيات وحش و طبيعت مناطق تحت حفاظت گروه

6-گزارش منظم به هيات مديره گروه.

25-10- كميته آموزش تيراندازي و اسلحه شناسي: وظايف:

1- هماهنگي و همكاري با هيئت تيراندازي شهرستان و اداره اسلحه و مهمات.

2- جلب همكاري متخصصين در اين زمينه.

3- ايجاد دوره‌هاي آموزش تيراندازي، اسلحه شناسي، ايمني سلاح وغيره ...

4- صدور گواهينامه پايان دوره‌هاي آموزشي مذكور جهت اعضاي گروه.

5- برگزاري مسابقات تيراندازي در رشته‌هاي مختلف.

6-گزارش منظم به هيات مديره گروه.

 

 • ماده 26: بازرسي:
هيأت امنا از بين اعضاي گروه (رسمي يا افتخاري)، يك نفر را بعنوان بازرس اصلي و يك نفر را بعنوان بازرس علي البدل بمدت يكسال انتخاب مي‌نمايد كه تجديد انتخابات آنان بلامانع است.
تبصره 1 : درصورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي بازرس اصلي، هيأت امنا مكلف است ظرف ده روز بازرس علي‌البدل را براي بقيه مدت دعوت نمايد.
تبصره 2 : تا زماني كه بازرس جديد انتخاب و قبول سمت نكرده است، بازرس قبلي كماكان مسئوليت بازرسي را بعهده خواهد داشت.

 • ماده 27 : وظايف و اختيارات بازرس :
27-1- تشكيل كميته تخصصي حقوقي ، نظارت و بازرسي.
27-2- كليه موارد مذكور در بند 25-6 وظايف كميته‌هاي تخصصي.
27-3- بررسي اسناد دفاتر مالي و تهيه گزارش براي هيأت امنا.
27-4- بررسي گزارش سالانه هيأت مديره و تهيه گزارش از عملكرد هيأت مديره براي اطلاع هيأت امنا و مجمع عمومي.
27-5- گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به هيأت امنا.
27-6- رسيدگي به شكايت اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومي، هيأت امنا و مراجع ذيربط.
27-7- تذكر كتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور گروه به هيأت مديره و مديرعامل و تقاضاي رفع نقص.
27-8- بازرس حق دخالت مستقيم در اداره امور گروه را نداشته ولي ميتواند بدون حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت كند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري گروه اظهار دارد.
27-9- بازرسي نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب ميشود طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني ، مسئول ميباشد.

فصل چهارم : امور مالي و درآمدها

 • ماده 28: محل تامين در آمد و منابع مالي گروه به شرح ذيل است:

28-1- حق عضويت.

28-2-کمک هاي مالي اعضا غير از حق عضويت .

28-3-قبول هدايا و کمک ها از اشخاص حقيقي و حقوقي داخل يا خارج از کشور .

28-4-هر گونه در آمد ناشي از فعاليتهاي آموزشي ، فرهنگي، و رفاهي ، در چهارچوب اهداف گروه .

28-5-استفاده از بودجه هاي تخصيصي سازمانها و دواير دولتي .

28-6-فروش مجوزهاي تخصيصي ، اعم از پروانه هاي شکار يا ورود به مناطق تحت حفاظت گروه.

 • ماده 29: ابتداي سال مالي گروه زمان برگزاري مجمع عمومي و انتخابات هيات مديره ميباشد که همزمان با مجمع عمومي گزارشات مالي توسط هيات مديره به مجمع ارائه ميگردد.
 • ماده 30: هر يک از اعضا (افتخاري يا رسمي ) ميتوانند در صورت مشاهده تخلف در اداره امور گروه گزارش يا شکايت خود را به بازرس اعلام نمايد و در صورت باقي بودن شکايت و عدم اخذ نتيجه با کميته نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد مکاتبه نمايد.
 • ماده 31: فعاليتهاي گروه در چهارچوب اهداف و مفاد اين اساسنامه صورت گرفته و جنبه کاملاً غير سياسي دارد.
 • ماده 32 : درصورت انحلال گروه، کليه دارائيهاي گروه به سازمانهاي مردم نهاد ديگر فعال در همين زمينه، تعلق ميگيرد.
 • ماده 33: اين اساسنامه مشتمل بر 33 ماده و يک مرامنامه مي‌باشد که ضميمه اساسنامه بوده و جزء لاينفک آن محسوب مي‌گردد.

اينجانب .............................. اين اساسنامه مشتمل بر 33 ماده و 16 صفحه را مطالعه کرده و آن را تأييد مي‌نمايم.
امضاء

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

مرامنامه گروه دوستداران طبيعت رفسنجان


پيوست شماره 1 اساسنامه

اين مرامنامه مجموعه‌اي از باورهاي مشترک است که اعضاي اين تشکل با اعلام پايبندي به آن خود را از ساير اقشار جامعه ممتاز مي‌سازند. بايد به خاطر داشته باشيم، شکار مسئوليت پذير نيازمند حرکت‌هاي سنجيده و رقابتي متناسب با شرايط طبيعت است و آينده اين ورزش وابسته به حرکات و رفتاري است که ما به عنوان نسل امروز از خود به تظاهر مي‌گذاريم. پس اينجانب به عنوان عضو گروه متعهد مي گردم:

 1. به محيط زيست و حيات وحش احترام بگذارم.
 2. در مناطق تحت حفاظت گروه اقدام به شکار ننمايم مگر زماني که مجوز آن صادر گرديده باشد.
 3. با خودرو تا جايي که جاده‌اي وجود دارد برانم و به حريم زندگي حيات وحش تجاوز ننمايم.
 4. به عنوان عضو گروه و جهت حفظ اعتبار و حيثيت گروه مراقب گفتار و رفتار خود باشم.
 5. هنگام شکار قوانين مربوطه را فرا گرفته رعايت کنم.
 6. هر گونه تخلف در زمينه شکار و صيد، منابع طبيعي و ميراث فرهنگي را در مناطق تحت حفاظت گروه سريعاً گزارش نمايم.
 7. از ريختن زباله در طبيعت جداً خودداري کرده و آنها را با خود به شهر بازگردانم.

امضاء


 

براي دانلود فايل اساسنامه ي گروه با فرمت ورد اينجا كليك كنيد

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <!--[if gte mso 9]> <!--[if gte mso 10]> <!--[endif] -->

ماده 26: بازرسي

هيات امنا از بين اعضاي گروه (رسمي يا افتخاري) يک نفر را بعنوان بازرس اصلي و يک نفر را بعنوان بازرس علي البدل به مدت يکسال انتخاب مي نمايد که تجديد انتخاب آنان بلامانع است.

تبصره 1- در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي بازرس اصلي هيئت امنا مکلف است ظرف ده روز بازرس علي البدل را براي بقيه مدت دعوت نمايد.

تبصره 2-تا زماني که بازرس جديد انتخاب و قبول سمت نکرده است بازرس قبلي کماکان مسئوليت بازرسي را بهعده خواهد داشت.

ماده 27: وظايف و اختيارات بازرس:

27-1- تشکيل کميته تخصصي حقوقي ، نظارت و بازرسي.

27-2-کليه موارد مذکور در بند 25-6 وظايف کميته هاي تخصصي.

27-3- بررسي اسناد دفاتر مالي و تهيه گزارش براي هيات امنا .

27-4 بررسي گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملکرد هيات مديره براي اطلاع هيات امنا و مجمع عمومي.

27-5- گزارش هر گونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به هيات امناء.

27-6- رسيدگي به شکايت اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومي، هيئت امنا و مراجع ذيربط.

27- 7-تذکر کتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور گروه به هيئت مديره و مدير عامل و تقاضاي رفع نقص .

27-8- بازرس حق دخالت مستقيم در اداره امور گروه را نداشته ولي ميتواند بدون حق راي در جلسات هيات مديره شرکت کند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري گروه اظهار دارد.

27-9 بازرسي نسبت به تخلفاتي که در انجام وظايف خود مرتکب ميشود طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول ميباشد .


 

 

كليه حقوق محفوظ و متعلق به اين وب سايت است
Designed by NajvaHost .:. Copyright © 2010-2011